Skip to main content

DTL 1

Froulje:  Grietje, Isa, Sietske, Miranda

Manlje: Jan (trainer/coach), Botte, Andries, Eelke, Levi, Oane

Trainingstiiden op tiisdei en tongersdei:

Yn de sporthal fan 20:00-21:30

Op it fjild fan 19:30-21:00

DTL 2

Mânlje: Jan (trainer/coach), Eelke, Jacob, Daniël-Wytze, Botte, Pieter

Froulje: Anna, Sippy, Marrit, Nynke, Sjoukje, Rixt

Trainingstiiden op tiisdei en tongersdei:

Yn de sporthal fan 20:00-21:30

Op it fjild fan 19:30-21:00

DTL 3

Manlju: Dedde-Jan

Froulje: Djoke, Jitske

Trainingstiid yn de sporthal:

Op tongersdei fan 19:30-20:30

Trainingstiid op it fjild:

Op tongersdei fan 19:30-21:00

DTL A1

Manlju: Tjibbe (trainer/coach), Roas, Jacob-Riemer, Menno, Sjoerd, Wilmer

Froulje: Gerie (leidster), Gerbrich, Maaike, Tirza

Trainingstiid yn de sporthal:

Op tiisdei fan 18:30-20:00

Trainingstiid op it fjild:

Op mandje fan 19:00-20:30

DTL B1

Manlju: Botte (trainer/coach), Pieter (trainer/coach), Willem-Dirk, Yme-Hille, Reinder, Jesse, Remco, Feitze, Rienk Jan

Froulje: Marja (leidster), Alie-Magriet, Anne-Fleur

Trainingstiid yn de sporthal:

Op tiisdei fan 18:30-20:00

Trainingstiid op it fjild:

Op mandje fan 19:00-20:30

DTL C1

Manlju: Jan (trainer/coach), Daniël-Wytze (trainer/coach), Jelle-Meindert, Jorn, Jelte Pieter, Jelte Tsjerk, Eelke

Froulje: Gepke (leidster), Nynke, Yellina, Tineke, Janelle, Elvira, Marin

Trainingstiid yn de sporthal:

Op tongersdei fan 19:00-20:00

Trainingstiid op it fjild:

Op tongersdei fan 18:30-19:30

DTL D1

Manlju: Jurjen (trainer/coach), Jelte, Rick, Klaas, Jesse, Rudmer, Rinze

Froulje: Aukje (leidster), Gwen, Berber, Marrit, Alberthe, Liesbeth

Trainingstiid yn de sporthal:

Op tongersdei fan 18:30-19:30

Trainingstiid op it fjild:

Op tiisdei fan 18:30-19:30

DTL D2

Manlju: Botte (coach), Gosse Jan, Abel

Froulje: Janke (leidster), Marrit (trainer), Isa (trainer), Anneke, Antine, Eline

Trainingstiid yn de sporthal:

Op tongersdei fan 17:30-18:30

Trainingstiid op it fjild:

Op tiisdei fan 18:15-19:15

DTL E1

Manlju: Oane (trainer/coach), Wymeren, Geert Johan

Froulje: Maaike (leidster), Lieke, Esmee, Marianne

Trainingstiid yn de sporthal:

Op mandje fan 18:00-19:00

Trainingstiid op it fjild:

Op mandje fan 18:00-19:00

DTL F1

Manlju: Willem Dirk (trainer/coach), Mark, Jesper, Jesse Jacob, Folkert Durk

Froulje: Antje (leidster), Djoke (trainer/coach), Anne Fleur (trainer/coach), Marijke, Jade

Trainingstiid yn de sporthal:

Op tiisdei fan 16:30-17:30

Trainingstiid op it fjild:

Op tongersdei fan 18:00-19:00