Skip to main content

DTL 1

Froulje:  Grietje, Rixt, Sietske, Miranda

Manlje: Jan (trainer/coach), Botte, Andries, Eelke, Oane

Trainingstiiden op tiisdei en tongersdei:

Yn de sporthal fan 20:00-21:30

Op it fjild fan 19:30-21:00

Stand zaalcompetitie DTL 1
Stand veldcompetitie DTL 1

DTL 2

Mânlje: Wytse (trainer/coach), Levi, Jacob, Peder, Pieter, Jent-Pieter

Froulje: Sippy, Marrit, Nynke, Antje, Isa

Trainingstiiden op tiisdei en tongersdei:

Yn de sporthal fan 20:00-21:30

Op it fjild fan 19:30-21:00

Stand zaalcompetitie DTL 2
Stand veldcompetitie DTL 2

DTL 3

Manlju: Dedde-Jan, Wietze, Daniël-Wytze, Pieter-Anne

Froulje: Djoke, Jitske, Annet, Lisanne, Antje, Anna, Sjoukje

Trainingstiid yn de sporthal:

Op tongersdei fan 19:30-20:30

Trainingstiid op it fjild:

Op tongersdei fan 19:30-21:00

Stand DTL 3

DTL A1

Manlju: Ruurd (trainer/coach), Anne (trainer/coach), Remco, Yme Hille, Reinder, Willem Dirk

Froulje: Aukje (leidster), Gerie (leidster), Tirza, Tineke, Nyncke, Alie Magriet

Trainingstiid yn de sporthal:

Op tiisdei fan 18:30-20:00

Trainingstiid op it fjild:

Op tiisdei en tongersdei fan 18:30-19:45

Stand DTL A1

DTL A2

Manlju: Botte (trainer/coach), Pieter (trainer/coach), Jacob Riemer, Sjoerd, Roas, Menno, Eelke, Jelte Tsjerk, Feitze, Rienk Jan

Froulje: Aukje (leidster), Gerie (leidster), Gerbrich, Anne-Fleur, Sygrid, Marije

Trainingstiid yn de sporthal:

Op tiisdei fan 18:30-20:00

Trainingstiid op it fjild:

Op tiisdei en tongersdei fan 18:30-19:45

Stand DTL A2

DTL B1

Manlju: Tjibbe (trainer/coach), Rick, Jelte, Jorn, Jesse, Jelte Pieter, Jelle Meindert

Froulje: Janke (leidster), Marin, Janelle, Liesbeth, Yellina

Trainingstiid yn de sporthal:

Op mandje fan 18:45-20:15 yn Holwert

Trainingstiid op it fjild:

Op mandje fan 19:00-20:00

Stand DTL B1

DTL C1

Manlju: Jurjen (trainer/coach), Klaas, Rinze, Rudmer

Froulje: Marja (leidster), Gwen, Alberthe, Marrit, Berber, Janyke, Floor, Semina Grit 

Trainingstiid yn de sporthal:

Op mandje fan 18:45-20:15 yn Holwert

Trainingstiid op it fjild:

Op tiisdei fan 18:30-19:30

Stand DTL C1

DTL D1

Manlju: Botte (coach), Abel, Gosse Jan, Wymeren, Geert Johan

Froulje: Aukje (leidster), Eline, Antine, Esmée, Jade, Lieke, Anneke

Trainingstiid yn de sporthal:

Op tongersdei fan 18:30-19:30 yn Ternaard

Trainingstiid op it fjild:

Op tongersdei fan 18:15-19:15

Stand DTL D1

DTL E1

Manlju: Daniël Wytse (trainer/coach), Albert, Folkert Durk

Froulje: Djoke (trainer/coach), Fenne, Marijke

Trainingstiid yn de sporthal:

Op mandje fan 18:00-19:00 yn Ternaard

Trainingstiid op it fjild:

Op tiisdei fan 17:30-18:30

Stand DTL E1

DTL F1

Manlju: Erwin (trainer/coach), Jesper, Jacob Jesse, Niels

Froulje: Antje (leidster), Hanna

Trainingstiid yn de sporthal:

Op mandje fan 17:00-18:00 yn Ternaard

Trainingstiid op it fjild:

Op tiisdei fan 17:30-18:30

Stand DTL F1